Na lietanie s dronmi bude treba letecký preukaz.

World

Zá­ko­ny dnes eš­te nie sú pre bež­né pou­ží­va­nie dro­nov prip­ra­ve­né. Tej­to úlo­hy sa pre­to zhos­til Fe­de­rál­ny le­tec­ký úrad (FAA), kto­rý chys­tá via­ce­ro prís­nych opat­re­ní pre ich ko­mer­čné pou­ží­va­nie.  

V USA podľa neo­fi­ciál­nych zves­tí chce FAA(federálny letecký úrad) pri­rov­nať pou­ží­va­nie dro­nov ku kla­sic­ké­mu lie­ta­niu. To zna­me­ná, že pou­ží­va­te­lia bu­dú pot­re­bo­vať le­tec­ký preu­kaz, vrá­ta­ne prak­tic­ké­ho vý­cvi­ku v bež­nom lie­tad­le. The Wall Street Jour­nal, kto­rý o zves­tiach in­for­mu­je, spo­mí­na aj ďal­šie prí­ka­zy. Dro­ny bu­dú mať za­ká­za­né lie­tať vo vý­ške viac ako 122 met­rov a mu­sia byť na doh­ľad od člo­ve­ka, kto­rý ich na di­aľ­ku ov­lá­da. Ofi­ciál­na ver­zia zá­ko­nov eš­te ne­bo­la zve­rej­ne­ná a je prav­de­po­dob­né, že zá­ko­ny bu­dú vo fi­nál­nej ver­zie zho­vie­va­vej­šie. Resp. že FAA ča­som zo svo­jich po­žia­da­viek po­vo­lí. Naj­mä nut­nosť ab­sol­vo­vať kla­sic­ký le­tec­ký vý­cvik mô­že mno­hých od­ra­diť. Je lo­gic­ké, že ko­mer­čnú pre­vádz­ku dro­nov tre­ba re­gu­lo­vať, ale to­to roz­hod­nu­tie FAA, ak sa uká­že byť prav­di­vé, mno­hých ur­či­te prek­va­pí.


Dron

je lietadlo bez posádky, ktoré môže byť riadené na diaľku, alebo lietať samostatne pomocou predprogramovaných letových plánok. Bez-pilotné lietadla sa používajú často v armáde k prieskumu ale aj útočným letom. Používajú sa tiež aj k veľa civilným úlohám, napríklad k hláseniu požiarov, policajnému sledovaniu alebo prieskumu terénu. Príď si zahrať na naše Counter-Strike servery!


Brunes Admin

Prečo? Lebo ma to baví! www.brunes.sk