World

Braxton 'swag' Pierce naděje, která upadla v zapomnění. VIDEO...

Zá­ko­ny dnes eš­te nie sú pre bež­né pou­ží­va­nie dro­nov prip­ra­ve­né. Tej­to úlo­hy sa pre­to zhos­til Fe­de­rál­ny le­tec­ký úrad (FAA), kto­rý chys­tá via­ce­ro prís­nych opat­re­ní pre ich ko­mer­čné p...

Pohľad na budiaci úžas alebo hotová nočná mora? Nižšie uvedene fotky zachytávajúc sklad v Peterborough v Cambridgeshire, ktorý patrí k jednému z najstarších a najväčších internetových obchodov, Amazon....

Brunes 29.10.2014 17:35
Švédský portál The Pirate Bay je několik posledních let největším postrachem Hollywoodu. Jde totiž o nejznámější web, kde lze nalézt a nelegálně stáhnout téměř vše. Není divu, že tato „pirátská zátoka" internetu je trnem v oku ...

Brunes 27.10.2014 16:14
Az­da nik­to iný ok­rem Fa­ce­boo­ku vás ne­mô­že dos­tať k to­mu, aby ste zdie­ľa­li toľ­ko osob­ných úda­jov, ako to ro­bí­te na tej­to naj­väč­šej so­ciál­nej sie­ti. Zrej­me na tom ma­jú zá­slu­hu aj prep­ra...