Facebook o vás vie všetko!

World

Az­da nik­to iný ok­rem Fa­ce­boo­ku vás ne­mô­že dos­tať k to­mu, aby ste zdie­ľa­li toľ­ko osob­ných úda­jov, ako to ro­bí­te na tej­to naj­väč­šej so­ciál­nej sie­ti. Zrej­me na tom ma­jú zá­slu­hu aj prep­ra­co­va­né zá­sa­dy ochra­ny osob­ných úda­jov. Ponúkame zoznam 80 hlavných vecí, ktoré Facebook o vás vie a môže ich použiť proti vám:  

 1. Va­še ce­lé me­no
 2. Dá­tum na­ro­de­nia
 3. Va­še ná­bo­žen­ské pres­ved­če­nie
 4. Va­še po­li­tic­ké ná­zo­ry
 5. Ja­zy­ky, kto­ré ov­lá­da­te
 6. Va­še me­no, pod kto­rým sa zob­ra­zu­je­te os­tat­ným
 7. Čís­lo váš­ho mo­bil­né­ho te­le­fó­nu
 8. Va­še ob­ľú­be­né ci­tá­ty
 9. Prís­tup ku všet­kým kon­tak­tom vo va­šom osob­nom e-mai­lo­vom úč­te
 10. Va­ša pro­fi­lo­vá fo­tog­ra­fia aj fo­tog­ra­fie z osob­ných fo­toal­bu­mov
 11. Stred­ná ško­la, kde ste štu­do­va­li
 12. V kto­rom ro­ku ste ukon­či­li štú­dium na stred­nej ško­le
 13. Či ste vô­bec ab­sol­vo­va­li stred­nú ško­lu
 14. Va­še rod­né mes­to
 15. Va­šu vy­so­kú ško­lu
 16. V kto­rom ro­ku ste ukon­či­li vy­so­koš­kol­ské štú­dium
 17. Či ste vô­bec ukon­či­li vy­so­koš­kol­ské štú­dium  
 18. Váš za­mes­tná­va­teľ
 19. Va­ši pred­chá­dza­jú­ci za­mes­tná­va­te­lia
 20. Ke­dy ste sa za­snú­bi­li
 21. Ke­dy ste sa ože­ni­li (vy­da­li)
 22. 22. Ke­dy ste sa roz­vied­li
 23. 23. Ke­dy ste sa ro­ziš­li
 24. 24. Ke­dy ste ži­li v ot­vo­re­nom vzťa­hu
 25. 25. Ke­dy sa va­še vzťa­hy skom­pli­ko­va­li
 26. 26. Va­ša ak­tuál­na po­lo­ha
 27. 27. Ad­re­sa váš­ho byd­lis­ka
 28. 28. Všet­ky osob­né webo­vé strán­ky, kto­ré ste vy­tvo­ri­li
 29. 29. Va­še mi­nu­lé i sú­čas­né vzťa­hy
 30. 30. Va­ši ro­din­ní prís­luš­ní­ci
 31. 31. Fil­my, kto­ré ste vi­de­li
 32. 32. Fil­my, kto­ré chce­te vi­dieť
 33. 33. Te­le­víz­ne prog­ra­my, kto­ré ste vi­de­li
 34. 34. Te­le­víz­ne prog­ra­my, kto­ré chce­te vi­dieť
 35. 35. Kni­hy, kto­ré by ste chce­li pre­čí­tať
 36. 36. Kni­hy, kto­ré ste čí­ta­li
 37. 37. Mies­ta, kto­ré ste nav­ští­vi­li  38. Va­še ob­ľú­be­né osob­nos­ti z ve­rej­né­ho ži­vo­ta 39. Va­ši ob­ľú­be­ní her­ci/re­ži­sé­ri 40. Va­še ob­ľú­be­né hu­dob­né sku­pi­ny/hu­dob­ní­ci 41. Va­še ob­ľú­be­né te­le­víz­ne re­lá­cie 42. Va­še ob­ľú­be­né kni­hy 43. Va­še ob­ľú­be­né fil­my 44. Va­še ob­ľú­be­né zdro­je in­for­má­cií 45. Va­ši ob­ľú­be­ní „in­špi­ra­tív­ni ľu­dia" 46. Va­še ob­ľú­be­né reš­tau­rá­cie 47. Va­še ob­ľú­be­né jed­lá 48. Va­še ob­ľú­be­né webo­vé strán­ky 49. Va­ši ob­ľú­be­ní špor­tov­ci 50. Va­še ob­ľú­be­né špor­to­vé tí­my 51. Váš ob­ľú­be­ný od­ev 52. Va­še zá­uj­my a ob­ľú­be­né ak­ti­vi­ty 53. Koľ­ko kro­kov ste dnes preš­li 54. Koľ­ko ka­ló­rií ste spá­li­li 55. Ak ste bež­ali, ako ďa­le­ko a ako dl­ho 56. Ak ste bi­cyk­lo­va­li, ako ďa­le­ko a ako dl­ho 57. Či ste cvi­či­li v po­sil­ňov­ni (ale­bo vy­ko­ná­va­li jed­nu z ďal­ších 60 čin­nos­tí) 58. Umies­tne­nie vás a va­šich pria­te­ľov 59. Aký te­le­víz­ny prog­ram sle­du­je­te pri za­pi­so­va­ní váš­ho sta­tu­su v mo­bil­nej ap­li­ká­cii 60. Akú hud­bu po­čú­va­te pri za­pi­so­va­ní váš­ho sta­tu­su v mo­bil­nej ap­li­ká­cii 61. Čo­koľ­vek váš te­le­fón nah­rá po­čas 15 se­kúnd pri pí­sa­ní sta­tu­su 62. Čo ro­bí­te v ap­li­ká­ciách, do kto­rých ste sa prih­lá­si­li pros­tred­níc­tvom Fa­ce­boo­ku 63. Ako vy­ze­rá va­ša tvár 64. Ko­mu a čo ste na­pí­sa­li (cez What­sApp/Mes­sen­ger) 65. Ľudia, kto­rých hľa­dá­te 66. Mies­ta, kto­ré hľa­dá­te 67. Pria­te­lia, kto­rých naj­viac hľa­dá­te 68. Ľudia, s kto­rý­mi s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou bu­de­te na fot­ke 69. Kto je váš naj­lep­ší pria­teľ (na zá­kla­de spo­loč­ných fo­tog­ra­fií) 70. Na akých ve­čier­koch ste bo­li 71. Na akých po­du­ja­tiach ste sa zú­čas­tni­li 72. Na kto­ré uda­los­ti ste sa vy­kaš­ľa­li 73. Aké strán­ky ste „laj­ko­va­li" 74. Aké strán­ky ste vy­tvo­ri­li 75. V akých sku­pi­nách ste 76. Aké sku­pi­ny ste vy­tvo­ri­li 77. Na aké rek­la­my ste klik­li 78. Kto­ré iné strán­ky sa vám pá­čia a „laj­ko­va­li" ste ich 79. Čo od­po­rú­ča­te os­tat­ným ľu­ďom 80. A náš osob­ný fa­vo­rit: „Na­píš­te nie­čo o se­be..."


Brunes Admin

Prečo? Lebo ma to baví! www.brunes.sk